Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2018 – 30/08/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2018 – 30/08/2018