HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

1

Ông Nguyễn Mãnh

Chủ tịch HĐQT

1975

Cử nhân Kinh tế

2

Ông Trương Minh Thuận

Phó Chủ tịch HĐQT

1957

Kỹ sư xây dựng

3

Ông Lê Vĩnh Khiêm

Ủy viên HĐQT

1973

Kiến trúc sư

4

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang

Ủy viên HĐQT

1967

Kiến trúc sư

5

Ông Trần Hữu Khánh

Ủy viên HĐQT

1976

Kỹ sư xây dựng

 

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

1

Bà Phan Thị Hồng Liên

Trưởng BKS

1960

Cử nhân kinh tế

2

Ông Lê Quang Sơn

Thành viên BKS

1958

Kế toán

3

Bà Hồ Thị Lưu

Thành viên BKS

1962

Cử nhân kinh tế

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

1

Ông Trương Minh Thuận

Tổng giám đốc

1957

Kỹ sư xây dựng

2

Ông Đoàn Hữu Chí

Phó Tổng giám đốc

1973

Cử nhân TC-KT

3

Ông Âu Chí Nhân

Phó Tổng giám đốc

1976

Kiến trúc sư