Xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 -13/11/2020

Xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 -13/11/2020