TT v/v chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 – 21/04/2015

TT v/v chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 – 21/04/2015