Tờ trình va phiếu biểu quyết gửi Cổ Đông. – 25/09/2014

Tờ trình va phiếu biểu quyết gửi Cổ Đông. – 25/09/2014