TỜ TRÌNH V/v Chọn Công Ty Kiểm Toán cho Báo Cáo Tài Chính năm 2013 – 17/04/2013

TỜ TRÌNH V/v Chọn Công Ty Kiểm Toán cho Báo Cáo Tài Chính năm 2013 – 17/04/2013