TỜ TRÌNH V/v Chỉnh Sửa Điều lệ Tổ Chức và Hoạt Động Công Ty – 03/04/2013

TỜ TRÌNH V/v Chỉnh Sửa Điều lệ Tổ Chức và Hoạt Động Công Ty – 03/04/2013