Tờ trình Chi Thù Lao ĐHCĐ 2014 – 17/04/2014

Tờ trình Chi Thù Lao ĐHCĐ 2014 – 17/04/2014