Thông tin ngày chốt danh sách hưởng cổ tức – 02/10/2012

Thông tin ngày chốt danh sách hưởng cổ tức – 02/10/2012