Thông báo về việc cổ phần hóa 2 xí nghiệp xây lắp thành công ty cổ phần – 02/10/2012

Thông báo về việc cổ phần hóa 2 xí nghiệp xây lắp thành công ty cổ phần – 02/10/2012