Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông – 07/10/2012

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông – 07/10/2012