Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 – 02/10/2012

Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 – 02/10/2012