THÔNG BÁO V/v Thay Đổi Địa Điểm Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 – 02/04/2013

THÔNG BÁO V/v Thay Đổi Địa Điểm Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 – 02/04/2013