Thông báo V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên nằm 2017 – 10/04/2017

Thông báo V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên nằm 2017 – 10/04/2017