Thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà – 07/10/2012

Thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà – 07/10/2012

  Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà trân trọng thông báo:

  Kể từ ngày 09/7/2012, Bà Phan Thị Hồng Liên được bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2011-2015)