Thông báo tạm ứng cổ tức 2010 – 02/10/2012

Thông báo tạm ứng cổ tức 2010 – 02/10/2012