Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ – 02/04/2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ – 02/04/2015