Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 – 07/03/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 – 07/03/2013