Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo – 6/4/2018

Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo – 6/4/2018