Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 31/03/2020

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 31/03/2020