Thông báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2019 – 16/10/2020

Thông báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2019 – 16/10/2020