Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 – 07/10/2012

Thông báo chia cổ tức đợt 2/2010 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 – 07/10/2012