Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà (ITC) đã mua 45.000 CP – 02/10/2012

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà (ITC) đã mua 45.000 CP – 02/10/2012

Ông Trương Minh Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà (ITC) đã mua 45.000 CP, nâng số CP nắm giữ sau giao dịch lên 342.149 CP.
Tên người thực hiện giao dịch: Trương Minh Thuận
Mã chứng khoán: ITC
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 297.149 CP chiếm 0,40%
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
Số lượng CP đã mua: 45.000 CP
Lý do không mua hết: Không khớp lệnh đặt mua
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 342.149 CP
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 15/3/2011