Quy chế tổ chức đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012

Quy chế tổ chức đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012