NQ HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ – 23/04/2020

NQ HĐQT v/v đăng ký tăng vốn điều lệ – 23/04/2020