Nghị quyết HĐQT về việc cử đại diện phụ trách vấn đề nhân sự – 21/06/2013

Nghị quyết HĐQT về việc cử đại diện phụ trách vấn đề nhân sự – 21/06/2013