Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ – 02/10/2012

Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phiếu quỹ – 02/10/2012