Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Ông Lê Tuấn thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Ông Lê Tuấn thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015