Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Bà Lê Thị Khánh Xương thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Bà Lê Thị Khánh Xương thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015