Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 – 09/08/2016

Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 – 09/08/2016