Nghi Quyet HĐQT v/v Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 27/03/2020

Nghi Quyet HĐQT v/v Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 – 27/03/2020