Nghị quyết HĐQT v/v Bổ sung Ông Trần Hữu Khánh thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ sung Ông Trần Hữu Khánh thành viên HĐQT Cty – 12/08/2015