Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty – 09/08/2016

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty – 09/08/2016