Nghị quyết HĐQT V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty – 09/08/2016

Nghị quyết HĐQT V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty – 09/08/2016