Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ Tịch HĐQT Công Ty – 01/03/2017

Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ Tịch HĐQT Công Ty – 01/03/2017