Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2020 – ITC 14/07/2020

Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2020 – ITC 14/07/2020