Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2018 – ITC 04/07/2018

Ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2018 – ITC 04/07/2018