Ký hợp đồng kiểm toán 2016 – 09/08/2016

Ký hợp đồng kiểm toán 2016 – 09/08/2016