HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ 2013 – 02/04/2013

HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ 2013 – 02/04/2013