Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015 – 02/04/2015

Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015 – 02/04/2015