Giấy đăng ký tham dự/ uỷ quyền tham gia đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012

Giấy đăng ký tham dự/ uỷ quyền tham gia đại hội cổ đông 2012 – 07/10/2012