Giải trình thông tin báo chí ” ITC lỗ lớn trong năm 2013 do bán Intresco Tower” – 30/03/2014

Giải trình thông tin báo chí ” ITC lỗ lớn trong năm 2013 do bán Intresco Tower” – 30/03/2014