Giải trình kết quả hoat động SXKD quý 2/2014 – 25/08/2014

Giải trình kết quả hoat động SXKD quý 2/2014 – 25/08/2014