Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán BCTC năm 2017 so với năm 2016 – 2/4/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán BCTC năm 2017 so với năm 2016 – 2/4/2018