Giải trình chênh lêch lợi nhuận BCTC năm 2016 sau kiểm toán – 05/04/2017

Giải trình chênh lêch lợi nhuận BCTC năm 2016 sau kiểm toán – 05/04/2017