Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2020 -28/08/2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2020 -28/08/2020