Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2019 -30/09/2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo soát xét năm 2019 -30/09/2019