Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD sau kiểm toán 2013 – 31/03/2014

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD sau kiểm toán 2013 – 31/03/2014