DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT – 02/04/2013

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT – 02/04/2013