Điều chỉnh ngày trả cổ tức 2018 VSD -20/04/2020

Điều chỉnh ngày trả cổ tức 2018 VSD -20/04/2020